Welkom op de site van brommerclub "De Grensrijders" Zeeuws Vlaanderen
Opgericht op:

05-05-2005

Pagina aangepast op:

 donderdag 04 januari 2024 16:40

Home

Ontstaan van de Club

Club vriend worden

Club vriendenlijst

Club agenda

Foto album

Nieuws flitsen

Alles over Vespa

Historisch racecircuit

Restauratie hulp

Onderdelen winkels

Tekoop aangeboden

Tekoop gevraagd

RDW brommer keuring

Meer brommerclubs

Verkeersregels
Plezier & Vertier
Links regio
Contact bestuur
AGV
 

Bezoekers:

 
 
 
 
 
Afbeeldingsresultaat voor like us on facebook sign

 

Brommer keuring België

 


 
Bromfietsen - inschrijving - procedure

We melden u dat de procedure om een bouwjaarattest te bekomen voor een bromfiets zonder papier en van meer dan 25 jaar, beschikbaar is via onze website.

Klik hier om de pagina te raadplegen en we verzoeken u deze aandachtig te lezen.

De BFOV 

INSCHRIJVING BROMFIETSEN - TWEEDE FASE - PRIMEUR VOOR DE BFOV

Heden 01.12.2015, werd het KB van 18 november 2015, betreffende de regularisatie van de inschrijving van de bromfietsen en lichte vierwielers en tot wijziging van het KB van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van de voertuigen, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. (klik hier om de gepubliceerde tekst na te lezen)

Dit betekent dat de inschrijving van de bromfietsen vanaf 11 december 2015 van start kan gaan. Eén jaar na de inwerkingtreding van dit besluit dienen alle in het verkeer gebrachte bromfietsen en lichte vierwielers ingeschreven te zijn.

Voor de eerste keer in het bestaan van de BFOV, werden we nominatief hernomen in een wettekst als officiële instantie om een bouwjaarattest af te leveren voor voertuigen die ingeschreven zullen worden onder het oldtimerstatuut (met een 'O'-plaat).

Dit is een erkenning vanwege de overheid, als gevolg van het werk dat we dagdagelijks voor de oldtimerliefhebber leveren.

De BFOV zal u binnen enkele dagen een link doorsturen waar u op onze website de juiste procedure zal vinden, de verschillende gevallen die zich kunnen aanbieden, evenals het juiste stappenplan om het bouwjaarattest aan te vragen.

Peeter Henning

CEO BFOV

 

 

Vlaamse Oldtimer Bromfiets Unie 

www.oldtimerbromfiets.be 

Nieuwsbrief nummer 2 dd 8 april 2009Beste oldtimerbromfietsliefhebber,
Beste oldtimersympathisant,

De teller van onze elektronische meter staat intussen op 544 stemmen. Blijven stemmen ronselen aub want het werk is nog niet af, ondanks het feit dat we intussen in direct overleg met de BFOV - de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen - alsnog tot een gemeenschappelijke standpuntbepaling kwamen wat betreft de mogelijke inschrijvingsplicht in de nabije toekomst voor onze oldtimerbromfietsen.
.
Hieronder geven wij deze standpuntbepaling integraal weer. Het is uiteraard een compromistekst, doch naar onze mening toch eentje die mag gezien worden. We speelden ook in op officieuze info van de DIV waaruit bleek dat bij de (her)invoering van een nummerplaat en inschrijvingsplicht voor bromfietsen in België, de douane een centrale rol zal worden toebedeeld, en dus niet de lokale politie, zoals wij eerder dachten.
Dra zullen wij met deze tekst het kabinet Schouppe benaderen en ook daarvan zullen we jullie nader op de hoogte houden.

Oldtimergroeten,

Het VOBU-actieteamGezamenlijke standpuntbepaling van de VOBU en de BFOV betreffende de herinvoering van de inschrijvingsplicht voor bromfietsen in België


Situering

In verschillende van de ons omringende landen bestaat een inschrijvingsplicht voor bromfietsen. Zo bijvoorbeeld in Spanje, Frankrijk en Nederland. Ook in België wil men de inschrijvingsplicht en de nummerplaat voor bromfietsen herinvoeren. Er liggen ter zake twee onderscheiden wetsvoorstellen voor:
- één dat senator Vanessa Matz in de senaat indiende ( stuk nr 4-1167/1) en dat haar partijgenoot Christian Brotcorne indiende in de kamer (stuk nr 52K0643001)
- één van kamerleden Jef Van den Bergh en Roel Desyn in de Belgische kamer (stuk nr 52K0459001).

De motivering hiertoe houdt in beide gevallen overwegend verband met de verkeersveiligheid, de naleving van de verzekeringsplicht en de beoogde daling van de kleine criminaliteit. Beide wetsvoorstellen viseren in de eerste plaats het risicogedrag van zeer jonge bestuurders van moderne bromfietsen en scooters.

Zowel de BFOV als VOBU onderschrijven voormelde beoogde doelstellingen ten aanzien van de beoogde doelgroep, die vervat liggen in beide wetsvoorstellen.

Alhoewel de wetsvoorstellen van voormelde indieners niet onmiddellijk gericht zijn op de eigenaars van oude bromfietsen, en de bedoelde inschrijvingsplicht normaal gezien in een eerste fase enkel zou gelden voor bromfietsen die in het verkeer zullen worden gebracht vanaf de datum dat een nieuw koninklijk besluit (KB) terzake in voege zou treden, wordt niet uitgesloten dat dit KB in een latere fase ook van toepassing zal worden voor andere voertuigen die als bromfiets worden gedefinieerd en die al vroeger in het verkeer werden gebracht. Senator Matz voorziet die mogelijkheid in het door haar omschreven artikel 2, §3; kamerlid Van den Bergh voorziet in een aanvulling van diens artikel 2, §3 volgens het welk de wetgever kan voorzien in een specifieke inschrijvingsregeling voor oude bromfietsen (die hij omschrijft als ” oude voertuigen die door liefhebbers zijn gerestaureerd en die af en toe voor de ontspanning nog eens worden gebruikt op de openbare weg”) of zelfs voor een vrijstelling van inschrijvings- en kentekenplicht voor deze voertuigen.

Met deze gezamenlijke standpuntbepaling willen de BFOV en VOBU een voorstel formuleren van specifieke inschrijvingsregeling indien de wetgever er op termijn toe zou besluiten dat ook de bedoelde oude bromfietsen (oldtimers) dienen ingeschreven te worden en over een nummerplaat moeten beschikken. Op deze wijze willen beide organisaties constructief bijdragen tot een wettelijke oplossing die de bevoegde administratie toelaat om vlot te administreren en geen administratieve overlast te veroorzaken, noch bij de eigenaars van deze voertuigen, noch bij de administratie zelf.

Vooraf lijkt het ons aangewezen om de eigenheid en specificiteit van deze voertuigen, en van het gebruik ervan, nader toe te lichten.

Leefwereld van liefhebbers van oldtimerbromfietsen en hun voertuigen

In België zijn er heel veel mensen die beschikken over één of meerdere bromfietsen die vroeger in het verkeer werden gesteld en waarvan het merk heden ten dage veelal niet meer bestaat. Veelal betreft het liefhebbers die uit nostalgie teruggrijpen naar het voertuig waarmee zij in hun jeugdjaren rondreden. Velen onder hen groeperen zich in clubverband, al dan niet merkgebonden; anderen beoefenen hun hobby individueel of in gezinsverband.
Vele gepassioneerde eigenaars leggen zich toe op het verzamelen en restaureren van meerdere bromfietsen van weleer, vaak van hetzelfde merk, en streven de uitbouw van een volledige modellencollectie na. Eigenaars met 10, 20 of meer oude bromfietsen zijn veeleer regel dan uitzondering.

Op jaarbasis wordt er zeer weinig met deze voertuigen uitgereden. Als het dan toch plaatsvindt, dan meestal beperkt tot enkele keren per jaar en vaak niet met hetzelfde voertuig. In de praktijk betekent dit dus dat vele voertuigen soms gedurende jaren op stal blijven, omdat de eigenaar slechts met één voertuig tegelijk kan uitrijden. Bij slecht weer wordt er meestal ook niet uitgereden om de voertuigen niet nodeloos bloot te stellen aan weer en wind.
De meeste leden van oldtimer bromfietsclubs zijn van middelbare leeftijd of ouder, doch het komt voor dat binnen een gezin de passie overslaat van vader op zoon en dat ook jongeren zich aansluiten bij een club of er samen met hun ouder op uitrijden.

Eigenaars die een oude bromfiets aanschaffen en restaureren streven veelal na om het voertuig in de originele staat van weleer te brengen en dit overeenkomstig de fabrieksconforme uitrusting van toen.
De meeste eigenaars beschikken niet over documenten zoals een gelijkvormigheidsattest (GVA) omdat dit wettelijk niet hoeft, gelet op de vigerende wetgeving, of omdat deze documenten al lang geleden verloren zijn geraakt.
De meeste van deze oude voertuigen hebben fabrieksconform een hoger vermogen en/of halen een hogere snelheid dan dat/deze wat/die wettelijk toegelaten is volgens de vigerende wetgeving voor voertuigen die als bromfiets worden omschreven. Blok- en kadernummer zijn niet altijd aanwezig of zijn niet altijd gelijk omdat ook dit niet altijd gebruikelijk was voorheen. Een achterspatbord om een kenteken aan te brengen is soms niet aanwezig op bepaalde modellen, ook al werden deze voertuigen destijds door de dealers verkocht aan de klant om in het gewone verkeer te brengen.

Voorgestelde specifieke inschrijvingsregeling voor oldtimer bromfietsen door de BFOV en de VOBU

Op basis van het voorgaande stellen de BFOV en de VOBU daarom volgende specifieke inschrijvingsregeling voor indien de wetgever er toe zou besluiten om de inschrijvingsplicht en de nummerplaat voor bromfietsen opnieuw in te voeren:

I Wijziging van de definitie van bromfietsen door een categorie toe te voegen van oldtimer bromfietsen

Het KB van 1974 voorziet niet in de definitie van oldtimer bromfietsen. Deze categorie is nochtans wel voorzien in het wetsvoorstel van kamerlid Jef Van den Bergh die deze voertuigen als volgt omschrijft:
” oude voertuigen die door liefhebbers zijn gerestaureerd en die af en toe voor de ontspanning nog eens worden gebruikt op de openbare weg”.
Technisch stellen wij voor om oldtimer bromfietsen in het nieuwe KB te definiëren als bromfietsen die 25 jaar geleden gebouwd werden voor de datum van inwerkingtreding van het nieuwe KB op de herinvoering van de inschrijvingsplicht en van de nummerplaat voor bromfietsen.

II Te voorziene inschrijvingsprocedures voor oldtimer bromfietsen.

Een eigenaar van een voertuig dat aan voormelde definitie beantwoordt moet de keuze krijgen om:
- zijn voertuig in te schrijven volgens de algemene inschrijvingsregels
- zijn voertuig in te schrijven als oldtimer bromfiets
- zijn voertuig in te schrijven als motorfiets

Voorafgaande opmerking:
Volgens sommigen vóór 1971, volgens anderen vóór 15 november 1974, gold er geen snelheidsbegrenzing voor bromfietsen, evenmin als een verplicht gelijkvormigheidsattest of PVG-nummer.
Enerzijds is het zo, dat de eigenaars van bromfietsen in 1971 of 1974 de mogelijkheid kregen om hun voertuig in te schrijven als motorfiets. Niet iedereen maakte evenwel van deze mogelijkheid gebruik, maar de huidige eigenaars van deze oude bromfietsen willen nu opnieuw de keuze om hun voertuig in te laten schrijven als motorfiets, dan wel als oldtimer bromfiets.
Anderzijds weten wij uit ervaring dat in de periode tussen 1974 en 1976 een aantal van deze voertuigen, die fabriekstechnisch een hogere snelheid konden halen dan het toen wettelijk vastgestelde maximum van 40 km/u, verkocht werd met een PVG-nummer van bromfiets, daar waar de constucteurs, invoerders en assembleurs van deze voertuigen eigenlijk een PVG-nummer hadden moeten toekennen als motorfiets. Om voormelde situatie te regulariseren, stellen wij voor om toe te laten dat voormelde eigenaars van dergelijke voertuigen de keuze krijgen om deze in te laten schrijven als motorfiets dan wel als oldtimer bromfiets.
Eenmaal een bromfiets werd omgezet tot motorfiets, blijft dit zo.

Te voorziene inschrijvingsprocedures:

- de eigenaar van een oldtimer bromfiets moet zich met het voertuig dat hij /zij wil laten inschrijven bij de DIV om een nummerplaat te bekomen, aanmelden bij zijn lokaal douanekantoor;
- kan hij op basis van documenten (folders, brochures, kopies uit facturatieboeken, …) aantonen dat zijn voertuig gebouwd werd vóór 15.11.1974, dan moet hij geen GVA kunnen voorleggen;
- betreft het een voertuig dat nà 15.11.1974 gebouwd werd, dan moet hij dit GVA voorleggen. Als de eigenaar niet (meer) beschikt over dit GVA, en als het onmogelijk is om een duplicaat te bekomen omdat bijvoorbeeld het merk of de invoerder niet meer bestaat, dan doet hij aangifte van verlies van dit GVA bij de lokale politie en geldt dit als vervangend document om toe te voegen aan het inschrijvingsformulier van de DIV;
- de lokale douane registreert het blok- en/of framenummer van het voertuig. Is er geen blok- of framenummer aanwezig dan registreert de douane het merk, het type/model én de kleur van het voertuig (eventueel neemt men een digitale foto); de douane kan ook zelf een identificatienummer toekennen aan het voertuig;
- De douane gaat na of het geen gestolen voertuig betreft.
- De douane stelt de maximale snelheid van het aangeboden voertuig vast (zie ook verder).
- Eventueel bijkomende vaststellingen door de douane beperken zich tot controle van het motorgeluid, van de werking van de remmen en de lichten, en dit, volgens de technische normen van weleer;

II.1. Te voorziene inschrijvingsprocedure als het voertuig fabrieksconform niet meer dan de wettelijk toegelaten snelheid voor bromfietsen haalt

- Men volgt de inschrijvingsprocedure die geldt voor nieuwe bromfietsen:
Men stuurt het aanvraagformulier tot inschrijving op naar de DIV, samen met het attest dat de douane afleverde, en eventueel aangevuld met een attest van verlies van GVA. In geval het een ingevoerd voertuig betreft van meer dan 48 cc of vanaf 7,2 kw vermogen moet de eigenaar een vignet 705 toevoegen alsook de nodige invoerdocumenten. Indien het voertuig in het land van uitvoer ingeschreven was, dan moeten de originele inschrijvingsdocumenten eveneens toegevoegd worden.
In geval de nieuwe eigenaar daar niet over beschikt, dan stelt de DIV de autoriteiten van de betreffende lidstaat daarvan op de hoogte en wordt de inschrijvingsprocedure in België gewoon verder gezet.

II.2. Te voorziene inschrijvingsprocedure als het voertuig fabrieksconform sneller rijdt dan wettelijk toegelaten (actueel ligt deze snelheidsgrens op 45 km/u)

De eigenaar heeft dan de keuze uit volgende twee inschrijvingsprocedures:

II.2.1. Aanvraag tot het bekomen van een speciale nummerplaat van oldtimer bromfiets

Deze keuzemogelijkheid houdt in, dat de gebruiker van het voertuig zich houdt aan de verkeersregels die gelden voor bromfietsen, meer bepaald wat betreft de maximaal toegelaten snelheid en wat betreft het berijden van fietspaden in zover toegelaten voor bromfietsen.
Om deze voertuigen te kunnen onderscheiden van andere bromfietsen, zullen zij uitgerust worden met een nummerplaat in een aparte kleurstelling, of anderszins te onderscheiden van de gewone nummerplaten voor bromfietsen.

- Men stuurt het aanvraagformulier tot inschrijving op naar de DIV, samen met het attest dat de douane afleverde, en eventueel aangevuld met een attest van verlies van GVA. In geval het een ingevoerd voertuig betreft van meer dan 48 cc of vanaf 7,2 kw vermogen moet de eigenaar een vignet 705 toevoegen alsook de nodige invoerdocumenten. Indien het voertuig in het land van uitvoer ingeschreven was, dan moeten de originele inschrijvingsdocumenten eveneens toegevoegd worden.
In geval de nieuwe eigenaar daar niet over beschikt, dan stelt de DIV de autoriteiten van de betreffende lidstaat daarvan op de hoogte en wordt de inschrijvingsprocedure in België gewoon verder gezet.
- De DIV levert een speciale nummerplaat af en een inschrijvingsbewijs waarop vermeld staat “oldtimer bromfiets, snelheid begrensd tot 45 km/u”.
Dergelijk visueel te onderscheiden nummerplaat houdt evenwel beperkingen in qua in verkeerstelling van het voertuig:
o de bromfiets mag niet ingezet worden voor vervoer van en naar school
Op deze wijze wordt vermeden dat jongeren met risicogedrag zich zouden toeleggen op het aanschaffen van oldtimerbromfietsen die een hoger snelheidsvermogen hebben dan wettelijk is toegelaten voor bromfietsen. Mochten zij zich er toch mee naar school begeven dan zal de studieprefect of toeziende leerkracht op de speelplaats onmiddellijk kunnen vaststellen aan de hand van de kleur van de nummerplaat dat het een oldtimerbromfiets betreft die niet voor vervoer van en naar school mag gebruikt worden.
o jongeren beneden de 16 jaar mogen zich niet verplaatsen met een voertuig dat uitgerust is met dergelijke speciale nummerplaat Het zou immers ontoelaatbaar zijn dat jongeren die beschikken over een rijbewijs A3 voor bromfietsen, op onrechtstreekse wijze vroeger met een motorfiets zouden kunnen rijden dan wettelijk voorzien is, met name na het behalen van een rijbewijs voor motorvoertuigen of ten vroegste na minstens twee jaar rijervaring na het behalen van een rijbewijs B

- De verplichting om een verzamelaar van oldtimer bromfietsen die beschikt over bijvoorbeeld 20 van deze voertuigen, ook 20 aparte nummerplaten te laten aanvragen aan het normale tarief, zou de kosten die hij besteedt aan zijn hobby enorm opdrijven. Vergeten wij immers niet,dat hij op jaarbasis slechts met één of enkele van deze voertuigen rijdt en dat hij al zijn voertuigen anders zou moeten verzekeren.
Daarom wordt voorgesteld om in overleg met de DIV een specifieke administratieve regeling te treffen die een minimum aan administratieve lasten en kosten inhoudt.

- De houder van een nummerplaat voor een oldtimer bromfiets moet, indien hij eigenaar is van meerdere van dergelijke voertuigen, deze niet alle verzekeren, doch enkel dat voertuig of die voertuigen die hij dat bepaalde jaar in gebruik wenst te nemen. Een automatische koppeling tussen nummerplaten en verzekeringspolissen blijft dus mogelijk,doch het niet verzekerd zijn van een bepaald voertuig wijst er niet automatisch op dat de eigenaar verzekeringstechnisch niet in orde zou zijn, aangezien hij dat jaar het betreffend voertuig mogelijk niet gebruikt.

OPMERKING:
Ook voor oldtimer bromfietsen geldt, dat de nummerplaat aan het achterspatbord gehecht moet worden. In de uitzonderlijke gevallen waar er fabrieksconform geen spatbord was voorzien om de nummerplaat vast te hechten, of waar het niet mogelijk is om een nummerplaat achteraan te bevestigen, mag de nummerplaat ook zijdelings aangebracht worden.Bij dergelijke afwijkende plaatsing moet dit wel goed zichtbaar gebeuren.

II.2.2. Aanvraag tot het bekomen van een nummerplaat van motorfiets

In dit geval betreft dus bromfietsen die hetzij destijds niet ingeschreven werden als motorfiets, ook al had dat eigenlijk moeten gebeurd zijn, hetzij bromfietsen zoals hierboven gedefinieerd, al dan niet vergezeld van een GVA als bromfiets, waarvan de eigenaar verkiest om zijn voertuig in het kader van de herinvoering van de inschrijvingsplicht voor bromfietsen, in te schrijven als motorfiets.

- Dergelijke inschrijvingsprocedure verloopt identiek aan deze die geldt voor de inschrijving van nieuwe motorfietsen, met uitzondering voor wat betreft het kunnen voorleggen van een GVA en een PVG-nummer als motorfiets, en voor wat betreft het kunnen voorleggen van het oude inschrijvingsbewijs als motorfiets.
- De DIV levert een nummerplaat af zoals voor motorfietsen, en een inschrijvingsbewijs waarop vermeld staat “oldtimer bromfiets, onbeperkte snelheid”.


Peeter Henning, Secretaris BFOV

Rudi Kennes, Verantwoordelijke VOBU


VOBU  

www.oldtimerbromfiets.be 

Nieuwsbrief 15-12-2008

Beste oldtimerbromfietsliefhebber,
Beste oldtimersympathisant,

 

Vooreerst willen we je danken om tijdens de voorbije maanden je stem uitgebracht te hebben. De teller staat intussen op 480 stemmen. 

Het is voor ons een hart onder de riem dat zovele mensen intussen al signeerden.
Intussen schaarden zich ook al verscheidene oldtimerbromfietsclubs achter dit initiatief. 

Ga maar eens kijken op de webpagina ´clubs´; je kunt ook direct doorklikken naar de URL´s van die oldtimerbromfietsclubs.

We hadden je beloofd om je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in dit dossier, en dat doen we dan ook bij deze:
Zoals je misschien al wist namen wij in het voorjaar 2008 al contact op met het toenmalige kabinet Leterme dat toen nog bevoegd was voor mobiliteit. 

We hadden daarvoor dus al kamerlid Jef Van den Bergh gevraagd om zijn wetsvoorstel betreffende de inschrijvingsplicht voor bromfietsen aan te passen aan de specificiteit van onze ´oldies´, en hij ging daar dus op in. 

Er werd een amendement uitgebracht waarin dit verwoord werd.

Intussen trad de nieuwe federale regering aan en werd Yves Leterme premier; Etienne Schouppe werd staatssecretaris voor mobiliteit binnen de federale regering en hij was vanaf dan mede bevoegd voor dit dossier.
Wij contacteerden diens kabinet enige tijd terug om te herinneren aan ons eerste contact en om te informeren naar de stand van zaken.
Wij vernamen dat de administratie intussen een voorontwerp van koninklijk besluit uitwerkt om de problematiek van de verplichte inschrijving van bromfietsen te regelen. 

Er werd ons verzekerd dat men hierbij zou rekening houden met onze bekommernissen.

Intussen werkten de aangesloten oldtimerclubs een knelpuntennota uit die de meeste, zoniet alle, specifieke knelpunten oplijst betreffende een inschrijvingsplicht voor oldtimerbromfietsen. 

Aan de basis van deze nota lag het initiatief van een oldtimerliefhebber van het eerste uur die al wat krijtlijnen op papier zette. Wij werkten daar op verder en dat resulteerde in een 8 pagina´s tellende nota. 

Die geven we later wel prijs.

Het was onze intentie om voormelde knelpuntennota nog voor het jaareinde te bezorgen aan het kabinet Schouppe en om deze toe te lichten.

Aangezien we echter ook nog altijd ´on speaking terms´ waren met de BFOV - die er tot op heden een aparte zienswijze op nahoudt, en die tot dusver pleiite voor een algemene inschrijvingsplicht voor bromfietsen, met inbegrip van oldtimers - gingen wij graag in op hun aanbod om ter zake eens overleg te plegen.

Dit overleg vond afgelopen zaterdagavond plaats. Wij kregen er de kans om het VOBU-standpunt toe te lichten en hun argumentatie te nuanceren en er onze specifieke bekommernissen te uiten. 

Wij overhandigden in dat verband ook onze knelpuntennota.
Er werd afgesproken dat de BFOV deze zou bestuderen en zou becommentariëren.
Wij sluiten dus geenszins uit dat er alsnog een gemeenschappelijk standpunt in dit dossier kan ontwikkeld worden. 

Dit zou ons kunnen versterken in ons overleg met de overheid.
Niettemin zullen wij onverwijld verder ijveren voor een aparte regeling van de inschrijvingsplicht voor oldtimerbromfietsen, samen met de BFOV, of apart, als Vlaamse OldtimerBromfietsUnie (VOBU). 

We willen immers niets aan het toeval overlaten en zo snel mogelijk impact hebben op de concrete besluitvorming, vooraleer alles al in regels wordt vastgelegd.
De BFOV garandeerde ons dat zij zeker voor eind januari 2009 hun commentaren zullen leveren.
Dan zullen wij als VOBU zien of we onze strategie aanpassen of niet.

Sowieso houden we u verder op de hoogte van de ontwikkelingen in dit dossier. 2009 wordt mogelijk een sleuteljaar.

Intussen wij wij u alvast prettige eindejaarsdagen toe !!!


Oldtimergroeten,

Het VOBU-actieteam

See: Vobu


 

De Vlaamse Oldtimer Bromfiets Unie vraagt om Uw steun.

Door het teken van de petitie, op hun web-site; www.oldtimerbromfiets.be

Klik hier voor het Petitieformulier


 

Verplichte nummerplaat bromfietsers: graag uitzondering voor old-timers!                                  
 Persberichten
 Mobiliteit  
 Vlaams 


15/04/2008


Verkeersspecialist Jef Van den Bergh is tevreden met de Europese richtlijn die stelt dat bromfietsen vanaf
2010 opnieuw een nummerplaat zullen moeten dragen en ingeschreven moeten zijn. 

Door deze richtlijn wordt   een oud wetsvoorstel van Jef Van den Bergh (doc 52 0459/001 van de wetsvoorstellen en wetsontwerpen)  realiteit. 

Het voorstel werd destijds al door verschillende partijen gesteund, maar toenmalig minister Landuyt voelde zich niet geroepen om zo’n regeling uit te werken.
De voordelen zijn nochtans duidelijk.

Politiediensten en verzekeraars zijn vragende partij voor de wederinvoering van de nummerplaat. 

Zo kan een bromfiets in een zone-30 aan overdreven snelheid geflitst worden, en een bromfietser die vlucht voor een politiecontrole kan gemakkelijker geïdentificeerd worden.

Maar ook opgedreven bromfietsen – een kwaal voor de verkeersveiligheid – kunnen zo uit het verkeer gehaald worden.

Verder kunnen diefstal van bromfietsen en kleine vormen van jeugdige criminaliteit door een betere herkenbaarheid van de bromfiets beter aangepakt worden.                                                  
Jef Van den Bergh vraagt wel om rekening te houden met oude voertuigen, die veelal door liefhebbers en verzamelaars zijn gerestaureerd en slechts af en toe op de openbare weg gebruikt worden. 

Een aangepaste regeling moet ervoor zorgen dat deze hobby niet in gevaar gebracht wordt. 

Bij de herinvoering van de  inschrijvingsplicht in Nederland rezen immers heel wat problemen voor deze mensen. 

Elke brommer moest opnieuw gekeurd worden, maar men had het aantal duidelijk onderschat: de schatting bedroeg 200.000 stuks, uiteindelijk bleek het om 800.000 oude brommers te gaan. 

Daaruit moeten we lessen trekken. 

Welke problemen stellen zich? 
Bij motorfietsen van voor 1970 werden zelden of nooit papieren geleverd, noodzakelijk voor de inschrijving. 

Ook de nummers op motorblokken of frames zijn vaak niet meer leesbaar of zelfs niet aanwezig. 

Ook het merk levert problemen op: enkel in Belgie waren meer dan 100 brommermerken actief. 

Een Flandria, Superia of Royal Nord kennen de meeste wel maar wie heeft er ooit gehoord van een Omega, Lavenier, Parissport? 

Nog zo een probleem zijn de losse hulpmotoren van 49,5 cc, die op een bestaande fiets gemonteerd werden. 

In aantal zullen deze in Begie in de minderheid zijn, maar sinds de jaren ‘30 zijn er in ons land ongeveer 200 verschillende merken van geweest waaronder Flink, Victoria, Berinni, Powerpak, Rex, enz. 

Een soepele aangepaste regeling voor deze voertuigen die eerder tot een collectie behoren dan tot het verkeerspark, moet hiervoor uitgewerkt worden.                                       
Jef Van den Bergh zal staatssecretaris Schouppe over deze problematiek ondervragen in de Kamercommissie Infrastructuur en Verkeer.                                                                                                                                                              
Jef Van den Bergh                                                                                   


 

Artikel van Rudi
  

Ik verwijs je met dit bericht alvastnaar de website www.bfov.be waar hun standpunt geafficheerd werd in deze materie.
Zoals gezegd had ikzelf vanuit onze 2 clubs al gelobbyd bij zowel de indiener van het wetsvoorstel, bij het kabinet Leterme als bij de leidend ambtenaar van de bevoegde federale administratie om een afwijking te bekomen voor onze 'vehikels' op de algemene regeling, om een aangepaste, specifieke regeling te kunnen treffen voor onze soort voertuigen.

Ik bekwam die via amendement,  doch de bestuurders van de BFOV waren daar dus TEGEN ...onbegrijpelijk.
Eea kan je oa nalezen op het forum van de website
www.mobysplace.com onder merk 'Kaptein Mobylette', item/onderwerp 'inschrijvingsplicht oldtimerbromfietsen in België op komst', met oa uittreksel over actie en reactie van al de hoge heren.                                                                                          Het staat niet vooraan op het forum; je moet dus wat 'scrollen'.

Ik wacht eerst op hun beloofde overleg vooraleer acties te overwegen.

Oldtimergr,

Rudi


 

Artikel uit De Morgen

Motoren en bromfietsen ook naar technische keuring?(Belga) Senator Vanessa Matz (cdH) dient binnenkort een wetsvoorstel in waardoor voortaan ook motoren en bromfietsen een technische keuring moeten ondergaan. 

Dat schrijven de kranten van de groep Sud Presse dinsdag.

"De afwezigheid van zo'n verplichte technische keuring voor motoren en bromfietsen zorgt voor grote risico's bij weggebruikers", zegt ze.                           Elke motor zou jaarlijks op controle moeten. 

Bij grote defecten zou een onmiddellijke herstelling nodig zijn.

Voor de maatregel ingevoerd wordt, zou wel eerst werk moeten gemaakt worden van een nummerplaat voor bromfietsen, anders is identificatie onmogelijk. (DWM)

Dinsdag 5 Augustus 2008

 


 

Artikel van Radio1

Bromfietsen zullen vanaf 2010 een nummerplaat moeten hebben.
Met die maatregel zal de politie de snelheidscontroles op die voertuigen kunnen opdrijven.

15/04/08
Over zowat twee jaar is het verplicht om bromfietsen in te schrijven bij de Dienst Inschrijving van Voertuigen (DIV) en een nummerplaat aan te vragen.
Dat is het gevolg van een Europese richtlijn.
Het gaat om bromfietsen die maximaal 45 km/uur rijden en waarmee jongeren vanaf 16 jaar mét een A3-rijbewijs de weg op mogen.
Er zijn voorlopig geen plannen om de wetgeving ook uit te breiden naar snorfietsen, die maximaal 25 km per uur kunnen rijden.

Snelheidscontroles
Door de maatregel kunnen de politiediensten de controle op bromfietsen opdrijven.
Veel van die brommertjes zijn opgevoerd en dat wordt gemakkelijker te testen.                                                                                                                Bromfietsers kunnen dan ook geflitst worden in de zone-30.
Wie een bromfiets koopt, heeft de bijkomende zekerheid dat de bromfiets legaal en geregistreerd is.

Kostprijs
Net als bij gewone auto's zullen de nummerplaten waarschijnlijk niets kosten.
Volgens de Motorcycle Action Group (MAG) is het hoog tijd dat er een nummerplaat voor bromfietsen van klasse B komt.
"We hebben daar zelf lang voor geijverd en worden nu verrast door de richtlijn", zegt de MAG.
Volgens de groep moest er een einde komen aan de machteloosheid van de politie tegenover inbreuken door bromfietsers.


Ook verzekeringtechnisch zou de nummerplaat haar nut bewijzen. "In Nederland, Duitsland en Frankrijk zijn de nummerplaten verplicht, wat voor Belgische bromfietsers ook problemen gaf aan de grens", aldus de MAG.

29 april 08 12:36

  

Brommer keuring Nederland
 

 

Alle belangrijke data

1 januari 2007
  • Het bromfietskenteken is verplicht.
  • Bromfietsen zonder kentekenbewijs en kentekenplaat mogen de openbare weg niet op.

Stap 1

De kentekenplaat moet je zelf laten maken. 

Dat kan bij een erkende kentekenplaatfabrikant of via sommige bromfietsdealers. 

Zij vervaardigen de kentekenplaat volgens de voorgeschreven regels. 

Je bromfietsdealer kan de kentekenplaat ook voor je monteren.

Informeer eerst even of de handelaar ook bromfietskentekenplaten levert.

Kentekenplaatfabrikanten bij jou in de buurt:

BREZAN ZUIDWEST B.V. MR. F.J. HAARMANWEG 21 A 4538 AN TERNEUZEN
VAN DER PEIJL TECHNIEK TERNEUZEN B.V. MR. F.J. HAARMANWEG 41 4538 AN TERNEUZEN
AUTO-UNIE ZEELAND B.V. TRANSPORTSTRAAT 7 4538 AT TERNEUZEN

 

 

Stap 2

Vergeet niet als laatste je nieuwe kenteken ook door te geven aan je verzekeringsmaatschappij.

Zij moeten uiteraard direct op de hoogte worden gebracht.


Artikels over het keur gebeuren:
HH - kenteken komt te vervallen per 01-01-2007
Twee Vandaag ( Bromfiets moord brief & filmpje ) TROS en AVRO op Ned.2

NL - Toelating (B nummer) van oldtimerbrommers.

Frame-motornrs = bouwjaar, klassieke PUCH 50cc

Zundapp - Goedkeurnummers

B - nummers Honda

NL nummerblad Puch-Tomos Rap en Amstel


Alle brommer en motor merken wereldwijd van A t/m Z.

Zelf je brommer bouwjaar zoeken op merk en type:


  * Webmaster                                                                                                                 © 2005  Brommerclub "De Grensrijders" Alle rechten voorbehouden.